Quản lý chất thải

alt
Quản lý chất thải là việc thu gom, vận
chuyển, xử lý, tái chế, loại bỏ hay thẩm tra các vật liệu chất thải.
Quản lý chất thải thường liên quan đến những vật chất do hoạt động của
con người sản xuất ra, đồng thời đóng vai trò giảm bớt ảnh hưởng của
chúng đến sức khỏe con người, môi trường hay tính mỹ quan. Quản lý chất
thải cũng góp phần phục hồi các nguồn tài nguyên lẫn trong chất thải.
Quản lý chất thải có thể bao gồm chất rắn, chất lỏng, chất khí hoặc chất
phóng xạ, mỗi loại được quản lý bằng những phương pháp và lĩnh vực
chuyên môn khác nhau.
alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về xu ly rac thaiquan ly chat thai quý khách vui lòng truy cập vào website Quản Lý Chất Thải – Xử Lý Rác Thải – Giải Pháp Môi Trường – Tái Chế Chất Thải.