Ceo – Chủ doanh nghiệp thành công

alt

Trong các công ty đại chúng đã niêm yết lên thị trường chứng khoán,
quyền sở hữu công ty và quyền điều hành công ty có sự phận định rõ ràng.
Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định Hội đồng quản trị thông qua số lượng
cổ phiếu nắm giữ, cũng như quyết định vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản
Trị, Ban Kiểm Soát. Hội đồng Quản trị sau đó sẽ bầu ra một vị trí đại
diện cho hoạt động điều hành công ty, đó là CEO.

alt
Để biết thêm thông tin chi tiết về ceo quý khách vui lòng truy cập vào website CEO Việt, Chủ doanh nghiệp thành công, Thương hiệu Việt, CEO.